Aktualijos2020-04-29

FINANSINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS NUKENTĖJUSIEMS NUO COVID- 19

Jeigu dėl susidariusių aplinkybių kilo sunkumų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, galite pasinaudoti specialiai sukurtomis finansinės pagalbos priemonėmis.

Trumpai apžvelgsime visas finansinės pagalbos priemones, kurias galime šiuo metu pasiūlyti mūsų klientams. Apžvalgoje išskiriame dvi klientų grupes – fizinius asmenis ir verslo subjektus.

FIZINIAI ASMENYS

Fiziniai asmenys, kurie iki karantino pradžios tvarkingai mokėjo įmokas, tačiau dėl koronaviruso situacijos susidūrė su finansiniais sunkumais, t.y. neteko darbo ar dalies pajamų, gali naudotis 2 pagalbos priemonėmis: Moratoriumu arba Kredito atostogomis.

Moratoriumas.

Moratoriumas suteikia galimybę visiems privatiems klientams būsto paskolų įmokas atidėti iki vienerių metų, o lizingo ir vartojimo kreditų – iki pusmečio, nekeičiant sutarties sąlygų ar palūkanų.

Pagrindinės sąlygos:

 1. Moratoriumas įsigalioja 2020 m. balandžio 20 d.ir galioja iki2020 m. liepos 1 d.
 2. Moratoriumas netaikomas, jei kredito įstaiga daro išvadą, kad Moratoriumo taikymas ekonomiškai nepateisinamas, t.y., jei kliento finansiniai sunkumai egzistavo jau iki 2020 m. kovo 16 d. ir yra neįveikiami.
 3. Moratoriumo metu klientas moka paskolos sutartyje numatytas palūkanas ir/ar kitus periodinius mokesčius
 4. Klientas turi atitikti šiuos kriterijus:

(i) neturėti reikšmingų (daugiau nei 30 dienų) įsipareigojimų vykdymo vėlavimų per pastaruosius vienerius metus iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino dėl COVID-19;

(ii) nebūti pripažintas nemokiu, jam neiškelta bankroto byla;

(iii) nurodyti dėl COVID-19 pandemijos atsiradusią finansinės būklės pablogėjimo priežastį (darbo netekimas, pajamų sumažėjimas ar kita). –

Daugiau informacijos apie Moratoriumą: https://www.lba.lt/lt/moratoriumas

Kredito atostogos

Kredito atostogos – galimybė iki 3 mėnesių atidėti įsipareigojimų pagal kredito sutartį vykdymą, t.y. atidėti kredito įmokų, bet ne palūkanų mokėjimus. Kredito atostogos suteikiamos Jeigu kredito gavėjo finansiniai įsipareigojimai viršija 40 proc. jo pajamų ir yra bent viena iš šių aplinkybių:

 • nutrūksta kredito gavėjo santuoka;
 • miršta kredito gavėjo sutuoktinis;
 • kredito gavėjas ar jo sutuoktinis tampa bedarbiu arba netenka ne mažiau kaip trečdalio pajamų;
 • kredito gavėjas pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nustatyta tvarka;
 • kredito gavėjas atlieka nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (vartojimo kredito atveju).

JURIDINIAI ASMENYS

„Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ –Be užstato!

Ši paskola skiriama smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms būtiniausioms veiklos išlaidoms finansuoti, tokioms kaip darbuotojų darbo užmokestis, nuoma, komunalinės išlaidos ar pan.

Pagrindinės sąlygos:

 • įmonė dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. apyvarta sumažėjo daugiau kaip 30 proc.*;
 • įmonė yra išlaikiusi bent 50 proc. darbuotojų, palyginti su paskolos gavėjo darbuotojų skaičiumi, buvusiu 2020 m. kovo 1 dieną;
 • paraiškos pateikimo metu įmonė yra pateikusi VĮ Registrų centrui  2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį (išskyrus kai paskolos gavėjas yra verslininkas).
 • Paskolos teikiamos būtiniausioms išlaidoms, patirtoms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. liepos 31 d.
 • Paskolos bus teikiamos iki 2020 m. liepos 31 d. ir ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.
 • Paskolos gavėjas paskolą turės pradėti grąžinti po paskolos išmokėjimo praėjus 6 mėn. pagal sutartyje nurodytą grafiką.
 • Maksimali paskolos suma gali siekti iki 1000 000 eurų.

Didžiausia paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma apskaičiuojama:

 • Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus, arba
 • Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos, arba
 • Paskoloms bus taikoma fiksuota palūkanų norma priklausomai nuo paskolos trukmės:
 • Paskoloms, kurių trukmė iki 12 mėnesių (imtinai) –0.1%
 • Paskoloms, kurių trukmė nuo 13 iki 36 mėnesių (imtinai) –0,19%.

 „Portfelinės garantijos paskoloms 2“

Ši priemonė skirta palengvinti finansavimo gavimą su lėšų trūkumu susidūrusioms smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei didelėms įmonėms.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai bei didelės įmonės, kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančios, tačiau sunkumų patyrė 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio, jei atitinka vieną iš šių sąlygų:

 • apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc.;
 • generuojami finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti;
 • kritinio likvidumo rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1 (reikšmė pablogėjo, palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d.).

Kiekviena į „Portfelinės garantijos paskoloms 2” priemonės portfelį įtraukta paskola  ar lizingo sandoris garantuojamas 80 proc. garantijos dydžiu. Į garantuotą portfelį gali būti įtraukiamos:

 • apyvartinės paskolos, įskaitant atgręžtinius lizingo sandorius, skirtos įmonių likvidumui palaikyti, suteiktos ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d.;
 • anksčiau pasirašytos negarantuotos investicinės (įskaitant lizingo sandorius) ir apyvartinės (išskyrus atgręžtinius lizingo sandorius) paskolos, kurioms ne anksčiau kaip 2020 m. kovo 16 d. prailgintas įmokų grąžinimo grafikas ar taikomas įmokų grąžinimo atidėjimas, nebloginant kitų paskolos grąžinimo sąlygų.
 • Garantuotos paskolos gali būti teikiamas ne ilgesniam kaip 6 metų (72 mėnesių) laikotarpiui.
 • Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti 5 mln. eurų.
 • Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Dalintis

Dėmesio!

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.